Our Team

Bhumishwar Sharma

District Coordinator, Rolpa

Bhumishwar Sharma

District Coordinator, Rolpa

Laxmi Shrish

Programme Officer- Kapilbastu & Nawalparasi

Laxmi Shrish

Programme Officer- Kapilbastu & Nawalparasi