Prakash Adhikari

Finance Officer

Prakash Adhikari

Finance Officer

Ashit B.K

Logistic and Procurement Officer

Ashit B.K

Logistic and Procurement Officer

Bikram Thapa

Office Assistant/Driver

Bikram Thapa

Office Assistant/Driver